OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti

 

HM Building s.r.o., IČ: 07928513

se sídlem Miličova 541, Moravské Budějovice, PSČ 676 02

zapsané v obchodním rejstříku C 111000 vedeném Krajským soudem v Brně,

e-mail: zavlahy@hmbuilding.cz

Číslo účtu: 2601984972/2010

(dále jen jako „prodávající“)

 

I.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami vznikající v souvislosti či na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím při užití webového rozhraní umístěného na webové stránce  dostupné na internetové adrese: www.hmzavlahy.cz (dále jen „internetový obchod“). 

I.2.       Tyto OP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím  a kupujícím, kterou spolu kupující a prodávající uzavírají při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu. Kupující realizací objednávky akceptuje tyto OP prodávajícího. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost pře ustanoveními OP.

 

I.3.       Kupní smlouva i OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána výhradně v českém jazyce.

 

I.4.       Prodávající je oprávněn tyto OP jednostranně měnit či doplňovat. Text platných OP je prodávající povinen vždy uveřejnit na internetových stránkách www.hmzavlahy.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pro danou kupní smlouvu jsou rozhodné OP zveřejněné společností na internetových stránkách www.hmzavlahy.cz v den učinění objednávky zákazníkem.

 

I.5.       Internetový obchod obsahuje informace o zboží včetně uvedení cen zboží a jeho hlavní vlastnosti jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu nebo odkazem na další internetové stránky. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. K ceně za nabízené zboží nejsou účtovány žádné další poplatky s vyjímkou nákladů na dodání zboží.

 

I.6.       Veškeré nabídky zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

I.7.       V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním zboží v rámci České republiky. Prodávající dodá zboží kupujícím pouze v rámci České republiky.

 

I.8.       Případné slevy z kupní ceny nelze vzájemně kombinovat.

 

 II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

II.1.      Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání také bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.

 

II.2.      Při registraci do uživatelského účtu a při objednání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

II.3.      Kupující není oprávněn umožnit užití uživatelského účtu třetím osobám.

 

II.4.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.  Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

 

II.5.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být přístupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího či s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

II.6.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo z těchto OP.

  

III.  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

III.1.     Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář internetového obchodu. Tento objednávkový formulář obsahuje zejména údaje o objednaném zboží, o počtu kusů zboží, o kupní ceně a o způsobu platby a doručení zboží. Minimální hodnota objednaného zboží při každé jednotlivé objednávce musí činit nejméně 1000 Kč bez DPH (1 210 Kč s DPH). Snažíme se poskytovat co nejnižší ceny a s malými objednávkami pod tímto limitem nám vznikají vysoké administrativní náklady, proto Vám k objednávce bude připočten administrativní poplatek 199 Kč bez DPH (241 Kč s DPH).

 

III.2.     Kupující provede objednávku jedním z následujících způsobů:

          a) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace;

          b) prostřednictvím svého uživatelského účtu po předchozí registraci v internetovém obchodě.

 

III.3.     Kupující odesláním objednávky souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku pro uzavření kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (poplatky za internet atd.) v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy hradí kupující.

 

III.4.     Před odeslání objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře s ohledem na možnost kupujícího zjistit a odstranit chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře. Podmínkou platnosti objednávky je řádné a úplné vyplnění veškerých formulářem požadovaných náležitostí a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito OP. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

III.5.     Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP platnými v den odeslání objednávky a s reklamačním řádem prodávajícího a vyslovuje svůj bezvýhradný souhlas jak s těmito OP, tak s reklamačním řádem.

 

III.6.     Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu zadanou kupujícím při objednání zboží. Toto potvrzení se nepovažuje za uzavření kupní smlouvy.

 

III.7.     Kupující je neodvolatelně vázán svou odeslanou objednávkou.

 

III.8.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny atd.) oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. telefonicky či písemně). Pokud kupující odmítne dodatečně objednávku potvrdit požadovaným způsobem, pak se k objednávce nepřihlíží a objednávka se považuje za neprovedenou.  

 

III.9.     Pokud nebude kupujícím objednané zboží dostupné, bude kupující o této skutečnosti informován (dále jen „oznámení o nedostupnosti zboží“). Okamžikem doručení oznámení o nedostupnosti zboží se objednávka stává neúčinnou.

 

III.10.   Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky (akceptací) kupujícímu, jenž je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

 IV. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

IV.1.    Ceny za nabízené zboží v internetovém obchodě jsou platné k okamžiku odeslání objednávky.

 

IV.2.    Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného uhrazení kupní ceny kupujícím prodávajícímu.

 

IV.3.    Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na dodání zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

IV.4.    Cenu zboží a náklady na dodání zboží může kupující uhradit následujícími způsoby:

          a) bezhotovostně převodem předem před dodáním zboží na bankovní účet prodávajícího č.ú. 2601984972/2010 vedený u Fio Banka a.s., zboží je expedováno po připsání příslušné částky (kupní ceny v plné výši) na bankovní účet prodávajícího; nedojde-li k úhradě kupní ceny do 3 dnů od odeslání objednávky, bude objednávka stornována;

          b) bezhotovostně platební kartou.

 

IV.5.    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

IV.6.    Zboží je kupujícímu dodáno přepravní společností na adresu určenou kupujícím v objednávce. Kupující je povinen dodané zboží na adresu uvedenou v objednávce převzít. Pokud by bylo potřeba z důvodů na straně kupujícího zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo zvoleno v objednávce, pak je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním nebo s jiným způsobem doručení.   

 

IV.7.    Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě zjištěných závad toto neprodleně oznámit přepravci.  

 

IV.8.    Náklady na dodání zboží v závislosti zejména na způsobu odeslání a na váze a velikosti objednaného zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že by byl způsob dopravy sjednán na základě individuálního požadavku kupujícího, pak kupující nese riziko a dodatečné náklady na dodání zboží spojené s tímto způsobem doručení.

 

IV.9.    O zaplacení kupní ceny obdrží kupující doklad o zaplacení, jenž bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy (dále jen „doklad o zaplacení“).

 

 

 V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

V.1.     Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen jako „spotřebitel“).

V.2.     Kupující bere na vědomí, že mimo jiné nelze odstoupit od kupní smlouvy:

          a) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

          b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

          c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zboží;

          d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud kupující porušil jejich původní obal;

          e) v dalších případech specifikovaných v ust. § 1837 občanského zákoníku.

V.3.     Pokud nejedná-li se o případ shora uvedený v bodě V.2. těchto OP nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit a kupující je spotřebitel,  je kupující-spotřebitel  v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu, do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující-spotřebitel převezme zboží.

V.4.     V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující-spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Odstoupení od kupní smlouvy (oznámení) musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v bodě V.3 těchto OP prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího pro doručování na kontaktní místo prodávajícího na adrese: HM Building s.r.o., Miličova 541, 676 02 Moravské Budějovice nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty prodávajícího: zavlahy@hmbuilding.cz

 

V.5.     Pro odstoupení od kupní smlouvy je kupující oprávněn využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím.  Využije-li kupující-spotřebitel možnost odstoupit od kupní smlouvy elektronickým odesláním formuláře pro odstoupení, potvrdí prodávající kupujícímu-spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí oznámení kupujícího-spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy, a to zasláním potvrzení prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího-spotřebitele uvedenou v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy nebo objednávce kupujícího.  Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy postačí, aby kupující-spotřebitel odeslal oznámení o odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím lhůty uvedené v bodě V.3 těchto OP.

V.6.     V případě řádného odstoupení kupujícího-spotřebitele od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující-spotřebitel je povinen zaslat prodávajícímu doklad o zaplacení a vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní místo prodávajícího na adrese: HM Building s.r.o., Miličova 541, 676 02 Moravské Budějovice. Lhůta dle tohoto bodu se považuje za zachovanou, pokud kupující-spotřebitel zašle prodávajícímu zboží, včetně dokladu o zaplacení, před uplynutím dané lhůty. Zboží bude zpět zasláno formou tzv. obyčejné zásilky. Zásilky formou dobírky nebudou prodávajícím přijímány.

V.7.     Prodávající není povinen vrátit kupujícímu-spotřebiteli kupní cenu za zboží dříve, než mu kupující spotřebitel vrátí zboží.

V.8.     Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, čisté, úplné, ve stavu a hodnotě, v jakém kupující-spotřebitel zboží převzal, a to včetně veškeré případné dokumentace a v původním obalu. Společně se zbožím je kupující-spotřebitel povinen předat prodávajícímu též doklad o zaplacení.  Kupující-spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než nezbytnou potřebou k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

V.9.     V případě odstoupení od kupní smlouvy nese kupující-spotřebitel  náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

V.10.   Prodávající nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení zásilky s vráceným zbožím přezkoumá stav zboží, zejména za účelem zjištění, zda není vrácené zboží poškozeno.  Prodávající vrátí kupujícímu-spotřebiteli kupní cenu za zboží po odečtení případných nákladů prodávajícího spojených s vrácením zboží převodem na účet kupujícího-spotřebitele.

V.11.   Prodávající vrátí kupujícímu-spotřebiteli kupní cenu za zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení kupujícího-spotřebitele od kupní smlouvy, s přihlédnutím ke lhůtě pro přezkoumání zboží dle bodu V.10. těchto OP, pokud bylo zboží prodávajícímu řádně vráceno v souladu s těmito OP.

V.12.   Pokud zboží vrácené kupujícím-spotřebitelem nebude odpovídat stavu zboží dle bodu V.8. těchto OP, zejména pokud bude např. poškozeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu-spotřebiteli nárok na náhradu škody poškozením zboží mu vzniklé a/nebo na úhradu náhrady za snížení hodnoty zboží. Nárok na zaplacení vzniklé škody a/nebo náhrady za snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího-spotřebitele na vrácení kupní ceny za zboží. Stejně tak případné náklady na vrácení zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího (spotřebitele) na vrácení kupní ceny za zboží.

V.13.   Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že z důvodu nezaviněných prodávajícím či způsobených vyšší mocí není schopen předat kupujícímu zboží zvolené kupujícím v objednávce. Nastane-li prodávajícím nezaviněná okolnost, zašle prodávající kupujícímu odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se  prodávající o této okolnosti dozví.

 

 VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

VI.1.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

          a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

          b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

          c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

          d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

          e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

VI.2.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a§ 2161 až 2174 občanského zákoníku.

VI.3.    Ustanovení uvedená v čl. VI.1. OP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

VI.4.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

VI.5.    Případná práva z vadného plnění uplatňuje kupující zasláním na kontaktní místo prodávajícího na adrese: HM Building s.r.o., Miličova 541, 676 02 Moravské Budějovice

VI.6.    Reklamace se považuje za uplatněnou okamžikem, kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl.

 

VII.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

VII.1.   Prodávající bude zpracovávat osobní údaje sdělené mu kupujícími při koupi zboží v internetovém obchodě a kupující s tímto zpracováním osobních údajů a s jejich dále uvedeným použitím souhlasí tím, že tyto osobní údaje sdělí prodávajícímu.

VII.2.   Prodávající bude zpracovávat veškeré mu kupujícím sdělené údaje, a to zejména jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresu.

VII.3.   Výše osobní údaje budou zpracovány za účelem realizace kupní smlouvy, identifikace smluvních stran a plnění z kupní smlouvy a dále za účelem evidence kupní smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran.

VII.4.   Tyto uvedené osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, není-li požadováno jiným právním předpisem uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

VII.5.   Telefonní číslo a e-mailová adresa kupujícího budou dále zpracovány za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení (dále jen „Souhlas pro marketingové účely“), poskytne-li kupující k tomuto užití svůj souhlas například zaškrtnutím příslušného pole pro souhlas nebo nezaškrtnutím příslušného pole pro nesouhlas při objednávce zboží, a to vždy po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv jednoduchým způsobem ukončit/odhlásit a Vaše uvedené údaje budou z databází odstraněny, a to například zasláním dopisu, e-mailu či jiným vhodným způsobem. Souhlas pro marketingové účely zahrnuje zejména souhlas se zasíláním obecných obchodních sdělení, zasíláním uživatelsky přizpůsobených obchodních sdělení - cílená reklama, zasíláním informací o soutěžích (spotřebitelských), zasíláním dotazů o spokojenosti a hodnocení prodávajícího, nákupu či z apod.

VII.6.   Další údaje o ochraně osobních údajů mohou být uvedeny jinde na stránkách internetového obchodu.

VII.7.   Prodávající bude s osobními údaji nakládat vždy v souladu s platnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů provádí prodávající, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i jiní zpracovatelé, a to zejména poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé příslušných databázových, analytických či softwarových systémů, služeb a aplikací splňující podmínky ochrany osobních údajů atd.

VII.8.   K ochraně osobních údajů se prodávající zavazuje využít všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž bude vyžadovat také od všech třetích stran, kteří budou osobní údaje zpracovávat.

VII.9.   Pokud má kupující jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s osobními údaji, může prodávajícího kdykoliv kontaktovat. Kupující má zejména právo obrátit se na prodávajícího, jestliže si nepřeje být v budoucnu kontaktován obchodními sděleními.

VII.10. Kupující má v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů právo:

  • požadovat po prodávajícím informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány;
  • vyžádat si u prodávajícího přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
  • požadovat po prodávajícím výmaz osobních údajů – a to však s výjimkou údajů zpracovávaných dle bodu VII.1. a VII.3. pro plnění kupní smlouvy;
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz);
  • na soudní ochranu, pokud má za to, že práva byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy.
  • na přenositelnost údajů k jinému subjektu;
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů;
  • vznést námitku u prodávajícího ohledně zpracování jeho osobních údajů.

VII.11. Prodávající tímto informuje kupujícího, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

VII.12. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele, přičemž kupující bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu.

VII.13. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  

VIII.  MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 

VIII.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

VIII.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

VIII.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 IX. DORUČOVÁNÍ

 

IX.1.    Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci doručovat prostřednictvím elektronické pošty, kdy kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto OP a prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či v jeho objednávce.

 

 X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

X.1.      Veškerá ujednání mezi podávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Pokud vztah související s užíváním internetového obchodu nebo vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak se daný vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

X.2.      V situacích neupravených těmito OP se vztah kupujícího a prodávajícího řídí právním řádem České republiky, především pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

X.3.      Kupující bere na vědomí a bez výhrad souhlasí s tím, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky internetového obchodu a/nebo v důsledku užití webové stránky internetového obchodu kupujícím anebo třetí osobou v rozporu s jejím určením.

X.4.      Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. Místo neplatného nebo neúčinného ustanovení platí za dohodnuté takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení těchto obchodních podmínek co nejvíce přibližuje.

X.5.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování v intencích ust. § 1826 odst. 1 písm. e)  občanského zákoníku.

X.6.      Kupní smlouva (tj. objednávka a potvrzení objednávky) včetně OP je uchovávána prodávajícím v elektronické podobě. Kupní smlouva není přístupná.

X.7.      Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

X.8.      Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:

          a) adresa prodávajícího pro doručování:

         HM Building s.r.o., Miličova 541, 676 02 Moravské Budějovice

          b) telefon : + 420 770 695 569
                             + 420 777 780 938

          c) adresa elektronické pošty (e-mail): zavlahy@hmbuilding.cz 

 X.9.    Přílohu těchto OP  tvoří Formular_pro_odstoupeni_od_smlouvy.pdf

X.10    Přílohu těchto OP  tvoří Reklamacni_formular.pdf

X.11.   Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 20.6.2021

 

Rychle doručení závlahových systému
Rychlá přeprava
až k Vám na místo
Projektování a realizace závlahových systému
Návrhy závlah
na míru vašim potřebám
Kominukace HM Zavlahy Moravské Budějovice
Odborné poradenství
když si nebudete vědět rady