Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti

 

HM Building s.r.o., IČ: 07928513

se sídlem Miličova 541, Moravské Budějovice, PSČ 676 02

zapsané v obchodním rejstříku C 111000 vedeném Krajským soudem v Brně,

e-mail: zavlahy@hmbuilding.cz

Číslo účtu: 2601984972/2010

(dále jen jako „prodávající“)

 

I.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami vznikající v souvislosti či na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím při užití webového rozhraní umístěného na webové stránce  dostupné na internetové adrese: www.hmzavlahy.cz (dále jen „internetový obchod“). 

I.2.       Tyto OP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím  a kupujícím, kterou spolu kupující a prodávající uzavírají při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu. Kupující realizací objednávky akceptuje tyto OP prodávajícího. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost pře ustanoveními OP.

 

I.3.       Kupní smlouva i OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána výhradně v českém jazyce.

 

I.4.       Prodávající je oprávněn tyto OP jednostranně měnit či doplňovat. Text platných OP je prodávající povinen vždy uveřejnit na internetových stránkách www.hmzavlahy.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pro danou kupní smlouvu jsou rozhodné OP zveřejněné společností na internetových stránkách www.hmzavlahy.cz v den učinění objednávky zákazníkem.

 

I.5.       Internetový obchod obsahuje informace o zboží včetně uvedení cen zboží a jeho hlavní vlastnosti jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu nebo odkazem na další internetové stránky. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. K ceně za nabízené zboží nejsou účtovány žádné další poplatky s vyjímkou nákladů na dodání zboží.

 

I.6.       Veškeré nabídky zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

I.7.       V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním zboží v rámci České republiky. Prodávající dodá zboží kupujícím pouze v rámci České republiky. Po dohodě lze dodat zboží i do zahraničí v rámci EU, náklady spojené s dopravou budou dopočítány. U zboží zaslaného do zahraničí je možná pouze platba převodem. Veškeré poplatky s tím spojené hradí kupující.

 

I.8.       Případné slevy z kupní ceny nelze vzájemně kombinovat.

 

 II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

II.1.      Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání také bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.

 

II.2.      Při registraci do uživatelského účtu a při objednání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

II.3.      Kupující není oprávněn umožnit užití uživatelského účtu třetím osobám.

 

II.4.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.  Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

 

II.5.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být přístupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího či s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

II.6.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo z těchto OP.

  

III.  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

III.1.     Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář internetového obchodu. Tento objednávkový formulář obsahuje zejména údaje o objednaném zboží, o počtu kusů zboží, o kupní ceně a o způsobu platby a doručení zboží. Minimální hodnota objednaného zboží při každé jednotlivé objednávce musí činit nejméně 1000 Kč bez DPH. Snažíme se poskytovat co nejnižší ceny a s malými objednávkami pod tímto limitem nám vznikají vysoké administrativní náklady, proto Vám k objednávce bude připočten administrativní poplatek 199 Kč bez DPH.

 

III.2.     Kupující provede objednávku jedním z následujících způsobů:

          a) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace;

          b) prostřednictvím svého uživatelského účtu po předchozí registraci v internetovém obchodě.

 

III.3.     Kupující odesláním objednávky souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku pro uzavření kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (poplatky za internet atd.) v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy hradí kupující.

 

III.4.     Před odeslání objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře s ohledem na možnost kupujícího zjistit a odstranit chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře. Podmínkou platnosti objednávky je řádné a úplné vyplnění veškerých formulářem požadovaných náležitostí a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito OP. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

III.5.     Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP platnými v den odeslání objednávky a s reklamačním řádem prodávajícího a vyslovuje svůj bezvýhradný souhlas jak s těmito OP, tak s reklamačním řádem.

 

III.6.     Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu zadanou kupujícím při objednání zboží. Toto potvrzení se nepovažuje za uzavření kupní smlouvy.

 

III.7.     Kupující je neodvolatelně vázán svou odeslanou objednávkou.

 

III.8.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny atd.) oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. telefonicky či písemně). Pokud kupující odmítne dodatečně objednávku potvrdit požadovaným způsobem, pak se k objednávce nepřihlíží a objednávka se považuje za neprovedenou.  

 

III.9.     Pokud nebude kupujícím objednané zboží dostupné, bude kupující o této skutečnosti informován (dále jen „oznámení o nedostupnosti zboží“). Okamžikem doručení oznámení o nedostupnosti zboží se objednávka stává neúčinnou.

 

III.10.   Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky (akceptací) kupujícímu, jenž je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

 IV. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

IV.1.    Ceny za nabízené zboží v internetovém obchodě jsou platné k okamžiku odeslání objednávky. 

 

IV.2.    Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného uhrazení kupní ceny kupujícím prodávajícímu.

 

IV.3.    Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na dodání zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

IV.4.    Cenu zboží a náklady na dodání zboží může kupující uhradit následujícími způsoby:

          a) bezhotovostně převodem předem před dodáním zboží na bankovní účet prodávajícího č.ú. 2601984972/2010 vedený u Fio Banka a.s., zboží je expedováno po připsání příslušné částky (kupní ceny v plné výši) na bankovní účet prodávajícího; nedojde-li k úhradě kupní ceny do 3 dnů od odeslání objednávky, bude objednávka stornována;

          b) bezhotovostně platební kartou.

 

IV.5.    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

IV.6.    Zboží je kupujícímu dodáno přepravní společností na adresu určenou kupujícím v objednávce. Kupující je povinen dodané zboží převzít na adrese uvedené v objednávce. Pokud by bylo potřeba z důvodů na straně kupujícího zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo zvoleno v objednávce, pak je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním nebo s jiným způsobem doručení.   

 

IV.7.    Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě zjištěných závad toto neprodleně oznámit přepravci.  

 

IV.8.    Náklady na dodání zboží v závislosti zejména na způsobu odeslání a na váze a velikosti objednaného zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že by byl způsob dopravy sjednán na základě individuálního požadavku kupujícího, pak kupující nese riziko a dodatečné náklady na dodání zboží spojené s tímto způsobem doručení.

 

IV.9.    O zaplacení kupní ceny obdrží kupující doklad o zaplacení, jenž bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy (dále jen „doklad o zaplacení“).

 

 

 V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

V.1.     Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen jako „spotřebitel“).

V.2.     Kupující bere na vědomí, že mimo jiné nelze odstoupit od kupní smlouvy:

          a) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

          b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

          c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zboží;

          d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud kupující porušil jejich původní obal;

          e) v dalších případech specifikovaných v ust. § 1837 občanského zákoníku.

V.3.     Pokud nejedná-li se o případ shora uvedený v bodě V.2. těchto OP nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit a kupující je spotřebitel,  je kupující-spotřebitel  v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu, do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující-spotřebitel převezme zboží.

V.4.     V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující-spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Odstoupení od kupní smlouvy (oznámení) musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v bodě V.3 těchto OP prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího pro doručování na kontaktní místo prodávajícího na adrese: HM Building s.r.o., Miličova 541, 676 02 Moravské Budějovice nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty prodávajícího: zavlahy@hmbuilding.cz

 

V.5.     Pro odstoupení od kupní smlouvy je kupující oprávněn využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím.  Využije-li kupující-spotřebitel možnost odstoupit od kupní smlouvy elektronickým odesláním formuláře pro odstoupení, potvrdí prodávající kupujícímu-spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí oznámení kupujícího-spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy, a to zasláním potvrzení prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího-spotřebitele uvedenou v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy nebo objednávce kupujícího.  Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy postačí, aby kupující-spotřebitel odeslal oznámení o odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím lhůty uvedené v%2

Rychle doručení závlahových systému
Rychlá přeprava
až k Vám na místo
Projektování a realizace závlahových systému
Návrhy závlah
na míru vašim potřebám
Kominukace HM Zavlahy Moravské Budějovice
Odborné poradenství
když si nebudete vědět rady